Loading...


บริการที่ปรึกษา และภาษีอากร

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการ มานานกว่า 22 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ให้บริการงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ภายใต้การบริหารงานโดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบบัญชี-ภาษีอากร มานานกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

"บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร เพื่อช่วยให้กิจการมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมยิ่งขึ้น"


ประเภทงานบริการ ได้แก่

  • - เป็นที่ปรึกษา (Consulting Service) ด้านบัญชีและภาษีอากร

  • - วางแผนภาษีอากร

  • - การให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ (Projection)

  • - ตรวจสอบแผนทางการเงินเพื่อให้คำปรึกษาด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ

  • - การให้คำปรึกษาประเด็นทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  • - การปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากรอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

  • - การปรับโครงสร้างธุรกิจ

>
COPYRIGHT ©2020 S.K. ACCOUNTANT SERVICES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.