Loading...


บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (S.K. ACCOUNTANT SERVICES CO., LTD.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้านวิชาชีพการบัญชี และด้านภาษีอากร อาทิเช่น งานตรวจสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ งานวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาการเงินอิสระภายใต้ การบริหารงานโดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านบัญชี - ภาษีอากร มานานกว่า 25 ปี พร้อมทีมงานกว่า 22 คน มีลูกค้าประมาณ 100 ราย ภายหลังได้แยกบริษัทตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออกต่างหากเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีพนักงานเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประไทยจำนวน 3 ท่าน
Somchai Kurujitkosol

คุณสมชาย คุรุจิตโกศล
Managing Director

 • สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
    - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3277
 • ประวัติการทำงาน
    - ปี 2526-2527 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
    - ปี 2527-2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
    - ปี 2536-2541 กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
    - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
    - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ของสภาผู้แทนราษฎร
    - ปี 2539-2542 ที่ปรึกษาคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    - อนุกรรมการพิจารณาการจัดทำและการเปิดเผยสารสนเทศในงบการเงินของบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - ปี 2543-2545 กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
    - ปี 2542-2545 อาจารย์สอนพิเศษวิชาการสอบบัญชีชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม
    - ปี 2531-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสอนวิชาปัญหาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพฯ หลักสูตรปริญญาตรี
 • ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาบัณฑิตทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญามหาบัณฑิตทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Vanida Kurujitkosol

คุณวณิดา คุรุจิตโกศล

 • สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
    - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12936
 • ประวัติการทำงาน
    - ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด  
    - ปี 2561-2562 หัวหน้าผู้ตรวจสอบ บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
    - ปี 2558-2560 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 • ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาบัณฑิตทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Partsapong

คุณภาสพงษ์ ฉิมพูลสุข

 • สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
    - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10003
    - Asean Chartered Professional Accountant No.0001238
 • ประวัติการศึกษา
    - ปริญญามหาบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาบัณฑิตทางการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาCOPYRIGHT ©2020 S.K. ACCOUNTANT SERVICES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.