Loading...


การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Account Due Diligence)
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน เป็นต้น

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการ มานานกว่า 22 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ให้บริการงานตรวจสอบบัญชี ภายใต้การบริหารงานโดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบบัญชี-ภาษีอากร มานานกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ


ประเภทงานตรวจสอบ ได้แก่

  • - ตรวจสอบบัญชีภายใต้ตามความต้องการของลูกค้า

  • - ตรวจสอบประเมินฐานะสินทรัพย์และหนี้สิน

  • - ตรวจสอบเพื่อกำกับติดตามการใช้เงินสด (Cash Monitoring)

  • - ตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของธุรกิจ

  • - ตรวจสอบเพื่อประเมินการควบรวมและซื้อกิจการ

  • - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

  • - การปรับโครงสร้างธุรกิจ

>
COPYRIGHT ©2020 S.K. ACCOUNTANT SERVICES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.